Bevægelseskatalog

Bevægelse i fagene

Udover det sundhedsmæssige aspekt ved at røre sig mere i løbet af skoledagen, understøtter inddragelse af krop og sanser også elevernes læring i den fagopdelte undervisning. Eksempler på bevægelse i fagene er:

  • At hoppe tabeller i matematik
  • At være på jagt efter geometriske forme i skolegård/byen/naturen (udeskole)
  • At arbejde med dansk i klassen med inddragelse af kroppen (fx vha. bevægelsessvar)
  • Spille GPS spillet Find2learn, der kan bringe interaktivitet, bevægelse og læring i spil indenfor alle fag

Dansk skoleidræt har udviklet ”Sæt skolen i bevægelse”, der rummer over 200 øvelsesforslag til en aktiv undervisning i en lang række fag. Øvelserne er godt beskrevet og lige til at printe ud. Vælg blot fag og klassetrin og der kommer en række øvelsesforslag frem. Klik ind på Sæt skolen i bevægelse. Her er det ligeledes muligt at abonnere på ”ugens øvelse”, der sendes ud på mail hver uge.

Leg på streg - nyt undervisningsmateriale til udskolingen ude januar 2019

Frederiksberg Kommune er "Leg på streg" samarbejdskommune. Det betyder at vi har skabeloner til opstregning af "leg på streg" samt har undervisningsmateriale til alle skoler. Materialerne rekvireres ved at henvende sig til Signe Vestergaard på sive02@frederiksberg.dk i skoleafdelingen. Læs mere her: Leg på streg

Funskills - nyt tiltag fra Dansk Skoleidræt til udskolingen ude marts 2019

Funskills kan bruges på alle klassetrin, men er målrettet udskolingen. Det er brainbreaks som er sjove og udfordrende bevægelsesmæssigt og som samtidig udfordrer kognitivt! Der er lavet 60 videoer ialt, tolv forskellige øvelser med fem progressioner indenfor hver øvelse, se mere her: 

Funskills - Dansk Skoleidræt

Motorikhjulet

Motorikhjulet er udviklet af PPR og skoleafdelingen og er en række øvelser, der kan bruges i klassen i indskolingen og som understøtter elevernes motoriske udvikling ved hjælp af 6 områder. De 6 områder er: Balance, koordination, muskelstyrke, vestibulærsansen (snurre og dreje), samarbejde samt krop & hoved.

Motorikhjulet samt manual til motorikhjulet findes som vedhæftede filer nederst på denne side. 

 

Andre gode links til ”bevægelse i fagene” findes her:

Sæt skolen i bevægelse

https://legedatabasen.dk/

Aktiv læring - hjernenæring

Skoven i skolen

Aktiv rundt i Danmark  (se inspirationshæfte for 0.-2. klasse) 

move&learn på Frederiksbergs skoler

Ministeriets vejledningsmateriale om bevægelse

Særligt for udeskole og naturskole

Naturstyrelsen herunder Herstedhøje - inspirerende læring

Dansk orienteringsforbund 

Naturskolerne

Bevægelse i form af brain breaks/power pauser  

Med brain breaks eller power pauser er fokus på korte aktive pauser, der ikke har fokus på faglighed, men som nemt og hurtigt kan give øget koncentration og energi i en længere skoledag.  Et eksempel på en brain break er øvelsen ”Stole 1-2-3”:

Alle stole skal ud og stå så frit som muligt. Eleverne går rask rundt imellem stolene og ved et signal skal de finde en stol at sidde på. Denne er fra nu af elevens stol nr. 1. (bed dem om at huske godt på det)

Ny runde; Eleverne går rundt igen mellem stolene og finder på signal en ny stol. Denne er nu elevens stol nr. 2. Dette gentages og denne gang er det elevens stol nr. 3.

Så ændres signal og når der siges enten 1, 2 eller 3, så skal eleverne huske hvor de tre stole er og sætte sig et af stederne afhængig af signal. Forsøg evt. kun med stol 1 og 2 først. (Sæt skolen i bevægelse - brain break)

Links mm. til at arbejde med brain breaks/power pauser:

Sunde unge

EMU Brain breaks

Pauseboggie

Sæt skolen i bevægelse - brain break

Youtube - SDU bevægelse i klasselokalet

Energizing Brain Breaks af David U. Sladkey (købes i bogform)

Bevægelse som idræt og motion

Med idræt og motionsaktiviteter forstås aktiviteter, som udover at kunne afvikles i idrætsundervisningen også  kan foregå i den understøttende undervisning i forskelligt omfang og tidsinterval.

Det kan fx være:

  • Idrætsaktiviteter på og omkring skolen
  • Løb, spring, kast
  • Leg
  • Fitness
  • Yoga
  • Boldbasis/boldspil
  • Gymnastik
  • Street aktiviteter
  • Motorikforløb

Idræts- og motionsaktiviteterne kan organiseres i samarbejde med de lokale idrætsforeninger eller Ungdomsskolen, ligesom der er mulighed for, at udnytte redskaber i skolernes idrætsgrejbank, fx frisbeegolf til at lave udendørs idrætsaktivitet, der kan gennemføres indenfor 45 min.

Bevægelse ved hjælp af apps og digitale platforme

Der findes et væld af inspirerende klip på youtube om bevægelse, der kan bruges i klasselokalet, fx enkle små danse som klassen kan lave sammen, mens det afspilles på smartboarded. Apps som "Woop" og "find2learn" kan understøtte bevægelse i den fagfaglige undervisning.

Links til idræt og motionsider:

Dansk skoleidræt

Danmarks Idræts Forbund

Dansk Idræts Forbund - med links til alle forbund fra rugby til klatring

Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger

Trænerguiden

Motorik maskinen

Parkourundervisning 

Kamp og kultur 

Skoven i skolen

Dansk Orienterings Forbund

emu - idræt

Roning i skolen

Andre bevægelsesunderstøttende aktiviteter  

Et miljø der både ude og inde lægger op til leg og bevægelse kan være med til at understøtte 45 min. daglig idræt, motion og bevægelse. Et eksempel på hvordan man med få midler kan skabe flere aktivitetsmuligheder i skolegården og skabe rammer til leg og læring, er projektet ”Leg på streg”, som beskrevet øverst på siden. Et besøg i KU:BE kan også inddrages som led i den understøttende undervisning og bevægelse. Se undervisningsmateriale til KU:BE udviklet af kommunens lærere her: Undervisningsmateriale til KU:BE

Andre bevægelsesunderstøttende aktiviteter kan være at sætte fokus på frikvartererne, fx med

  • Legepatruljen
  • Gameboosters
  • Ugens bevægelsesopgave fx sjipning: ugens konkurrence  - synliggøre månedens konkurrence
  • Etablere skur/beholdere hvor der kan opbevares legerekvisitter, trivselskasse og læringsrekvisitter

På landsplan er der desuden gode erfaringer med at oprette egentlige ”Bevægelseskorps” på de enkelte skoler bestående af  lærere, SFO og klub pædagoger samt elever, der uddannes til opgaven. Bevægelseskorpsets opgave: At skabe synlige rammer for hvordan der kan arbejdes med bevægelse i fagene i indskoling, mellemtrin og i udskoling, fx ved:

  • At inspirere til bevægelse ved fx, at udarbejde og synliggøre ”ugens bevægelsesopgaver” via øvelsesbeskrivelser eller tags (fx barcodes)/ via mail til kollegaer.
  • At indkøbe materialer til skolegården, der kan bruges til udendørs bevægelse/bevægelse i klassen og fælles arealer.
  • At arbejde for at etablere fysiske rammer på den enkelte skole, der kan inspirere til bevægelse (fx visibel learning).
  • Indgå i et kommunalt netværk med repræsentanter fra andre skoler i forhold til at udvikle/inspirere/samarbejde.

Link med mm:

Aktiv rundt i Danmark   (se mere i inspirationshæfterne for 3.-5. klasse og 6.-7. klasse)

Leg på streg i skolegården

Inspirationskatalog til daginstitutioner og folkeskole (bl.a. eksempel på loftsrum der er omdannet til motorikrum)

Lokale og anlægsfonden

Byens leg

Dansk center for undervisningsmiljø

Inspiration til ”kroppen som transportmiddel”:

Get moving - bl.a. rapport om kroppen som transportmiddel

Sund skole nettet - artikel af Bente Klarlund 

www.legedatabasen.dk 

Videnskabelige rapporter om fysisk aktivitet/ motorik/ læring 

Bevægelse i skoledagen 2018

https://www.apmollerfonde.dk/media/3394/evaluering-af-krop-kompetencer-20-samlet-rapport_endelig.pdf

http://www.vidensraad.dk/rapporter

 

Nye anbefalinger på vej om børn og fysisk aktivitet 2016

Motorikhjulet: