Læring der ses

Læring der ses 2 er et didaktisk udviklingsprojekt, som strækker sig over skoleårene 2018 og 2019.

Projektet er en fortsættelse af læring der ses 1. I runde 2 udvides projektet til også at omfatte 7. og 8. klasse.

Formålet med projektet er at øge elevernes læring ved systematisk udvikling af praksis omkring mål, feedback og progressionsvurdering. Den konkrete udvikling i lærernes praksis sker via refleksioner i team og gennem praksisaktioner aftalt i team. 
Konkret faciliteres processer i team af pædagogisk leder og didaktiske vejvisere i teammøder.

I læring der ses 2 uddannes på alle deltagende skoler to nye didaktiske vejvisere.

Projektet er delvist finansieret af A.P. Møller Fonden. I ansøgningen ligger også en række aktiviteter, som skolerne selv er forpligtet til at finansiere. Derudover supplerer forvaltningen med finansiering af nogle aktiviteter.

De konkrete processer i team bygges op om følgende model:

Der afholdes årligt 10 teammøder á en time for alle involverede lærere, hvor arbejde med Læring der ses 2 er fokus. Møderne faciliteres af didaktisk vejviser og/eller pædagogisk leder

Alle involverede lærere i Læring der ses 2 deltager to gange i løbet af skoleåret i aktions aktivitet i form af observation af kollega, deltagelse i prøvehandling, medvirke i undervisning m.v. mhp. efterfølgende refleksion i teamet.

Under fanerne herover kan du finde materialer og læse om forskellige redskaber, der alle kan støtte arbejdet med projektet i det enkelte team.